Kao specijalizirani pružatelj usluga obračuna plaća preuzimamo kompletnu brigu o obračunu plaća naših korisnika. Implementacija i provođenje zakonskih odredbi i internih akata korisnika (pravilnici o radu, kolektivni ugovori) naša su obaveza i odgovornost. Uvođenje i pokretanje usluge računalne obrade plaća provodimo u kratkom roku i za korisnika potpuno bezbolno. Uslugu možemo pokrenuti i aktivirati tijekom cijele poslovne godine (nije nužno krenuti 1.1.) pri čemu u svojem sustavu osiguravamo izvještaje i obračune (porezi, doprinosi) na razini cijele godine! Sjedište poduzeća korisnika naših usluga koje je udaljeno od našeg sjedišta (Zagreb) nije prepreka za pružanje usluge. Uslugu obračuna plaća uspješno pružamo za poslovne subjekte na cijelom teritoriju RH. Iskustvo, znanje i tehnologija koju koristimo jamče profesionalnu uslugu visoke kvalitete!

Proces uvođenja usluge

U malim poduzećima (do 20 zaposlenih) uslugu računalne obrade obračuna plaća pokrećemo u roku od nekoliko radnih dana. Za poduzeća srednje veličine (do stotinjak radnika)  proces uvođenja usluge traje od dva do četiri tjedna. U velikim poduzećima sa nekoliko stotina zaposlenih proces uvođenja usluge traje od jednog do tri mjeseca. U procesu pokretanja usluge nastoji se izbjeći ručni unos podataka i ako je moguće podaci se migriraju u elektronskom obliku. Nakon prijenosa (migracije) podataka provodi se podešavanje parametara modela izračuna i pristupa provođenju jednog ili više testnih obračuna plaća. U procesu testiranja model izračuna plaća se dodatno, fino, usklađuje sa potrebama korisnika. Uz to provodi se detaljna provjera usklađenosti prenesenih podataka i rezultata obračuna plaće. Potpuna usklađenost testnih obračuna sa modelom obračuna korisnika je pretpostavka za produkcijsko pokretanje usluge računalne obrade obračuna plaća.

Pružanje usluge

Pružamo kompletnu uslugu obračuna plaća koja uključuje obračune svih vrsta primanja za sve vrste radnih statusa koji se, kod korisnika, mogu pojaviti u tekućem mjesecu ili periodično. Za svaku provedenu računalnu obradu obračuna plaća, korisniku usluge, isporučuju se propisani izvještaji i set elektronskih datoteka potrebnih za provedbu isplate plaća (SEPA datoteke, JOPPD). Provodimo predaju JOPPD obrazaca te upload SEPA datoteka na elektronsko bankarstvo poslovne banke korisnika (ukoliko imamo punomoć za to). Kreirati ćemo i u zakonski propisanim rokovima predavati sve zakonski propisane izvještaje. Cijena za uslugu obračuna plaća se ugovorno definira na razini obračun/radnik i količina različitih primanja i/ili izvještaja koje isporučujemo ne mijena ugovorenu cijenu. Opisani princip osigurava transparentan i fiksan trošak naše usluge (po radniku). Primjenjujemo standardizirane i visoko automatizirane procese računalne obrade obračuna plaća. Servis za obračun plaća osigurava punu stabilnost i sigurnost kritičnog poslovnog procesa obračuna plaća!

Tajnost i sigurnost

Jedan od vodećih razloga zbog kojeg se korisnici odlučuju na traženje vanjskog pružatelja usluge računalne obrade obračuna plaće je održavanje tajnosti plaća u poduzeću. Servis za obračun plaća ugovorno jamči tajnost i sigurnost podataka.